Project Stop Kinderarmoede

is een samenwerkingspartner van Stichting Kinderen van de voedselbank

Kinderarmoede in Nederland

Algemene informatie

Stichting Stop

De Overmaat 36

6831 AH Arnhem

0488 – 745006
KvK- 68921713

RSIN- 857649085

Oprichtster / Directrice: mevr. M.V. Mulder

Voorzitter             M.R.M. van der Ven

Secretaris            mevr. C. de Hommel

Penningmeester  J. den Hartigh

Raad van toezicht

  • J.H.A.M. Woldberg

Rekeningnummer: NL19 RBRB 0956 1333 47

De stichting heeft met behulp van haar daartoe bestemd vermogen ten doel: 

  • Het bestrijden van kinderarmoede in Nederland.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. 
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verspreiden van goederen.
  • De stichting kan haar doel ook trachten te verwezenlijken door activiteiten met een winstoogmerk, mits de inkomsten uit deze activiteiten binnen een redelijke termijn geheel  of nagenoeg ten goede komen aan de vermelde doelstelling van de stichting.

Wilt u als gemeente een mogelijke samenwerking met onze organisatie verder onderzoeken, vraag dan onze uitgebreide notitie aan. Deze notitie geeft weer hoe de samenwerking vorm kan krijgen.